2024/03/07 දිනට ශිෂ්‍ය පුරප්පාඩු

Career Guidance Day in Panadura
February 23, 2024
ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය උපදේශන හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය සංවිධානය කරන අ.පො.ස. උසස් පෙල විෂයයන් තෝරාගැනීම හා වෘත්තීය හා කාර්මික අධ්‍යාපන අවස්ථා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
May 14, 2024