ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය උපදේශන හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය සංවිධානය කරන අ.පො.ස. උසස් පෙල විෂයයන් තෝරාගැනීම හා වෘත්තීය හා කාර්මික අධ්‍යාපන අවස්ථා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයීය උපදේශන හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය සංවිධානය කරන අ.පො.ස. උසස් පෙල විෂයයන් තෝරාගැනීම හා වෘත්තීය හා කාර්මික අධ්‍යාපන අවස්ථා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. 2024.05.15 වන

Read More »

2024/03/07 දිනට ශිෂ්‍ය පුරප්පාඩු

ඉහත පුරප්පාඩු සඳහා ඉල්ලුම්පත් යොමු කිරීම 2024/05/10 දිනෙන් අවසන් වේ. ඉල්ලුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පමණක් පහත ලිපිනයට යොමුකළ යුතුය. විදුහල්පතිබප/කළු/ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයවෑකඩපානදුර

Read More »

Career Guidance Day in Panadura

After A/Level’s? Study in Sri Lanka Obtain a Professional IT JOB in Japan. ශ්‍රී ලංකාවේ IT උපාධියක් හදාරා ජපානයේ IT වෘත්තිකයෙකු වන්න! Wednesday, 28th February, 10:00

Read More »